De Stichting Spaarndam 700 jaar en de Historische Werkgroep Spaarndam hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleidsmaatregel willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan uw met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Stichting Spaarndam 700 jaar en de Historisch Werkgroep Spaarndam en houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy beleidsmaatregel;
– De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als Stichting Spaarndam 700 jaar en Historische Werkgroep Spaarndam zijn wij verantwoordelijk voor het beheren van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy beleidsmaatregel, of in algemene zin, vragen heeft over onze Privacy beleidsmaatregel of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Historische Werkgroep Spaarndam
Van den Burchtstraat 20
2064 WK Spaarndam
historischewerkgroep@gmail.com

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door de Stichting Spaarndam 700 jaar en de Historische Werkgroep Spaarndam verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het versturen van brieven en uitnodigingen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voorletters/voornaam
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Postcode en woonplaats;
– E-mailadres;

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij nooit aan derden. Wij maken gebruik van een derde partij voor het onderhouden van onze website historischewerkgroepspaarndam.nl, maar daarbij worden geen persoonsgegevens verstrekt. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien men ons hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een van de ouders, de verzorger of de wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
De Stichting Spaarndam 700 jaar en de Historische Werkgroep Spaarndam bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 70 jaar na overlijden van de maker van een foto er geen rechten meer zijn.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens de Stichting Spaarndam700 jaar en de Historische Werkgroep Spaarndam van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren¹ en zorgen voor de encryptie² van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met de Stichting Spaarndam 700 jaar en/of de Historische Werkgroep Spaarndam op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Spaarndam, 12-10-2023
Voorzitter
Martien van Woerkom